Tag Archives: nhà th? t?c

Nhà th? t?c Nguy?n

3 1400x788 - Nhà th? t?c Nguy?n

Nhà th? t?c Nguy?n  Công trình v?i quy mô 2 t?ng l?u, di?n tích xây d?ng 800m2. Công trình ???c xây d?ng ? huy?n ??i L?c, Qu?ng Nam. Nhà th? t?c ???c thi?t k? v?i quy mô g?m: 1 nhà th? chính, nhà chòi, hàng rào c?ng ngõ, sân v??n. Nhà th? chính. T?ng 1: […]

Call