Tag Archives: công ty xây d?ng ?à n?ng

Công trình v?n phòng Hòa Quý

20220320 083134 1400x788 - Công trình v?n phòng Hòa Quý

Công trình v?n phòng Hòa Quý ???c xây d?ng t?i khu ?ô th? ven sông Hòa Quý, ??ng Nò, qu?n Ng? Hành S?n, ?à N?ng. Công trình ???c thi?t k? nh?m t?o n?i làm vi?c, kinh doanh c?a doanh nghi?p. Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô 7 t?ng. t?ng 1, 2, 3 là […]

Thi?t k? xây d?ng ?à N?ng

55810934 2597286273620763 4718241691729920000 n - Thi?t k? xây d?ng ?à N?ng

Nhà th?u xây d?ng Tín Tr??ng Thành, thi?t k?, thi công các công trình xây d?ng, nhà ph?, bi?t th? t?i ?à N?ng. ???c thành l?p t? n?m 2012, v?i ??i ng? k? s? xây d?ng, ki?n trúc s?. V?i ph??ng châm cam k?t ?em l?i giá tr? cho khách hàng. M?t s? hình ?nh […]

Call