Thi?t k? n?i th?t phong cách Vintage thanh l?ch

thiet ke noi that phong cach vintage thanh lich  2 - Thi?t k? n?i th?t phong cách Vintage thanh l?ch

Phong cách Vintage c?a nh?ng n?m 50 th? k? tr??c, ???c xu?t phát t? các n??c châu Âu, mang s?c thái và màu s?c thanh l?ch, th? hi?n nét ??p nh? nhàng hi?n nay là m?t trong nh?ng phong cách ???c ?a chu?ng trong thi?t k? n?i th?t.

1. Tìm hi?u v? phong cách thi?t k? n?i th?t Vintage

Có nhi?u không gian hi?n nay ???c ch?n thi?t k?, thi công theo phong cách Vintage. Phong cách này s? h?u ??c ?i?m v? ?? nh? nhàng và thanh l?ch khi s? d?ng màu s?c nh?t, ch? y?u là các màu tr?ng, tr?ng xám, màu be, màu kem…?ây là phong cách ??c tr?ng c?a ng??i B?c Âu g?n v?i r?ng núi, tuy?t hay các hàng cây b?ch d??ng.

Không gian Vintage v?i màu s?c pastel

Khi áp d?ng trong thi?t k? n?i th?t, không gian th??ng ch?n gam màu nh? nhàng, thanh l?ch, ?i?m xuy?t màu ??m. ?? dùng n?i th?t ch? y?u là b?ng g?, ch?t li?u da ho?c v?i, g?ch. Bên c?nh ?ó là ?? dùng v?t li?u trang trí, th? công m? ngh?, second hand ???c s? d?ng nhi?u. Các lo?i rèm c?a v?i voan, v?i l?a, sofa v?i, sofa da, bàn gh? g?, tranh trang trí khung g?…???c áp d?ng nhi?u và ?a ph?n ??u mang màu s?c thanh l?ch. V?i ?? dùng b?ng v?i th??ng có h?a ti?t hoa nh? hay hoa to theo s? thi?t k? yêu thích. ?? dùng second hand – ?ã qua s? d?ng v?i nét c? ?i?n và phôi pha ???c dùng trong không gian ?? mang ??n c?m giác th?i gian c? h?n, t?o s? g?n g?i, thân thi?n. K?t h?p thêm là ?? dùng hi?n ??i, có nét bình d?.

2. Phong cách Vintage – nét hài hòa c? ?i?n thanh l?ch

Thi?t k? n?i th?t hi?n nay ?i theo phong cách Vintage không ch? là nhà ? mà còn là c?a hàng, quán café, nhà hàng…M?i không gian ??u có s? thanh l?ch ??c tr?ng, c? ?i?n phôi pha c?a nh?ng th? k? tr??c. Mang phong cách Vintage vào không gian s? t?o ???c nét phôi pha, hoài c? r?t riêng, thanh l?ch, nh? nhàng ??n quy?n r?. Vì nét nh? nhàng mà phong cách này th??ng ???c nhi?u ch? em ch?n l?a, nh?ng gian hàng ?? dùng Vintage c?ng thu hút khách hàng n? nhi?u h?n.

Ph?i h?p màu s?c ?? dùng c? ?i?n

B?ng nhi?u cách khác nhau, gia ch? ??u có th? k?t h?p phong cách Vintage phù h?p v?i không gian nhà mình. Thông qua s? hài hòa màu s?c, s? d?ng ?? dùng mang nét c? ?i?n, không gian mang nét thanh l?ch phù h?p v?i t?t c? nh?ng gia ch? khác nhau. T? phòng khách ??n phòng ng?, hay nhà hàng, quán café v?i phong cách này ??u có s? cu?n hút và bình d?, thanh l?ch ?n t??ng riêng. Khi ph?i h?p các màu s?c, ?? dùng pha nét c? ?i?n nh? nhàng, gia ch? s? s? h?u không gian s?ng, làm vi?c, kinh doanh theo phong cách Vintage c?c ch?t và ?n t??ng!

Trả lời

Call