Thi?t k? n?i th?t ??p v?i màu nh?t nh? nhàng

thiet ke noi that dep voi mau nhat nhe nhang  2 - Thi?t k? n?i th?t ??p v?i màu nh?t nh? nhàng

Nh?ng gam màu nh?t ?em ??n cho không gian n?i th?t s? nh? d?u và r?ng m?. V?i nh?ng cách b? trí màu s?c, tone n?n ch? ??o ??n s?p x?p ?? dùng hài hào s? ?em ??n cho không gian nh?ng tác d?ng l?n không ch? v? nét th?m m?.

1. Thi?t k? n?i th?t s? d?ng gam màu nh?t, r?ng m?, nh? nhàng

Màu nh?t bao g?m nh?ng màu s?c v?i s?c t? nh?t nh? màu tr?ng, màu tr?ng xám, màu be, màu kem, màu xám, các s?c xanh nh?t, màu pastel nh? nhàng…Nh?ng màu s?c nh?t không có ???c s? ?n t??ng m?nh m?, nh?ng bù l?i, chính ?i?u này l?i ?em ??n nh? d?u, không chói lóa ??ng th?i t?o s? r?ng m? cao cho t?ng gian phòng.??c bi?t là v?i nh?ng không gian nh?.

Phòng khách s? d?ng màu tr?ng – xám- vàng nh?t nh? nhàng

Khi s? d?ng thi?t k? n?i th?t nhà nh? v?i màu nh?t ?em l?i hi?u qu? cao trong m? r?ng di?n tích, khi?n không gian thoáng ?ãng h?n. Nh? vào s? hài hòa có ???c t? các s?c màu nh?t, gia ch? s? s? h?u không gian m?i m? và nh? nhàng. N?u s? d?ng màu nh?t làm màu ch? ??o, các gam màu khác c?ng d? dàng n?i b?t, t?o ???c d?u ?n riêng, ?i?m nh?n m?nh m? trong c?n phòng. Ví d? ch?n màu tr?ng xám cho phòng khách, gia ch? mu?n làm n?i b?t b? bàn gh? hay t?m th?m, rèm c?a, k? t?, ?? dùng trang trí…có th? ch?n gam màu ??m ??i l?p nh? màu xanh, màu ??, màu cam, màu xanh, màu ?en…S? d?ng tone màu nh?t làm màu ch? ??o r?t d? ph?i màu s?c hài hòa, ??n gi?n.

S? nh? nhàng, thoáng ?ãng hay d? ph?i h?p màu s?c trong t?ng không gian giúp nh?ng gam màu ???c yêu thích s? d?ng. Trong phòng khách, phòng ng?, phòng b?p, phòng ?n… hay b?t c? hay b?t c? không gian nào ch?n màu nh?t làm màu ch? ??o ??u có hi?u qu? cao, thoáng ?ãng và t?o c?m giác bình yên, th? giãn cho gia ch?.

2. K?t h?p hài hòa màu s?c cho không gian s?ng

B?ng nhi?u cách khác nhau, gia ch? có th? ch?n màu s?c nh?t – ??m k?t h?p cùng nhau ?? có ???c không gian nh? ý. Trong ?ó, màu nh?t n?u s? d?ng làm tone màu ch? ??o ??u d? dàng n?i b?t nh?ng gam màu ??m nh?ng ng??c l?i, v?i không gian tone màu ??m ch? ??o thì vi?c k?t h?p thêm màu nh?t s? khi?n không gian không quá bí bách, ?n t??ng n?ng n?.

Không gian màu tr?ng xám ch? ??o, th? giãn

Màu s?c khi k?t h?p thi?t k?, thi công, xây d?ng n?i th?t là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh nên nét m?i và thú v? riêng. Và màu s?c c?ng khi?n không gian m? r?ng, d? ch?u  hay thu h?p l?i. Chính vì l? ?ó, khi ch?n màu s?c cho không gian c?a gia ch? c?n chú ý l?a ch?n màu s?c phù h?p nh?t!

Trả lời

Call