Thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh v?i chi phí t?i ?u

T?ng tr?t là không gian lý t??ng ?? m? shop th?i trang

Nh?ng m?u thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh là gi?i pháp giúp ti?t ki?m chi phí hi?u qu?. Cùng chúng tôi tìm hi?u k? h?n v? hình th?c xây d?ng nhà kinh doanh này qua bài vi?t d??i ?ây nhé!

L?i ích c?a thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh

T?i các khu ?ô th? ho?c nh?ng khu v?c có dân c? ?ông ?úc, m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh là m?t s? l?a ch?n hoàn h?o. V?i s? k?t h?p này, b?n có th? s? d?ng nhà ? ?? ph?c v? cho vi?c kinh doanh trong nhi?u l?nh v?c khác nhau, ??c bi?t là nhà v?n phòng. Nh?ng doanh nghi?p m?i thành l?p ho?c nh?ng công ty ho?t ??ng kinh doanh nh? l?, thay vì tách riêng nhà ? và v?n phòng thì vi?c t?n d?ng nhà ? ?? làm v?n phòng kinh doanh là m?t cách giúp t?i ?u di?n tích c?ng nh? chi phí hi?u qu?.

Song song ?ó, hi?n nay vi?c tìm m?t m?t b?ng b? trí v?n phòng “??c ??a” không ph?i d? dàng và r?t t?n kém. Do ?ó, n?u ?ã có nhà ? m?t ti?n thu?n ti?n kinh doanh thì không có lý do gì mà b?n không t?n d?ng chúng ?? phát tri?n công vi?c c?a mình.

Tiêu chu?n các m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh

V? trí xây d?ng: Thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh, v? trí xây d?ng là r?t quan tr?ng ?? ph?c v? t?t cho vi?c kinh doanh. B?n c?n ch?n m?t b?ng b? trí v?n phòng có v? trí thu?n l?i, t?t nh?t là nên ? nh?ng ngã 3, ngã 4 có dân c? ?ông ?úc.

Tính ch?t công trình: ?? ??m b?o tính ch?t công trình, các m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh th??ng ???c thi công trên di?n tích ??t không quá ch?t h?p, sàn thi công ph?i r?ng rãi.

??m b?o sàn công trình ch?c ch?n, không quá ch?t h?p khi thi công nhà ? k?t h?p kinh doanh
??m b?o sàn công trình ch?c ch?n, không quá ch?t h?p khi thi công nhà ? k?t h?p kinh doanh

K?t c?u, quy mô: Tùy vào m?c ?ích kinh doanh là thi?t k? nhà ? k?t h?p v?n phòng cho thuê hay t? kinh doanh mà k?t c?u và quy mô công trình s? có s? khác bi?t. Thông th??ng, các m?u nhà v?n phòng ??p, ??t chu?n s? có t? 2 t?ng tr? lên ?? v?a ??m b?o sinh ho?t c?a các thành viên trong gia ?ình v?a ph?c v? t?t cho vi?c kinh doanh.

M?t s? ý t??ng t?o nên các m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh ?n t??ng

Thi?t k? nhà ? k?t h?p v?n phòng cho thuê ho?c t? kinh doanh hi?n nay r?t ?a d?ng, có th? ph?c cho nhi?u hình th?c kinh doanh khác nhau. Tùy vào t?ng l?nh v?c kinh doanh c? th? mà thi?t k? s? có s? khác bi?t. D??i ?ây là m?t s? g?i ý ?? b?n tham kh?o.

M?u thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n

S? d?ng nhà ? ?? kinh doanh nhà ngh?, khách s?n mang ??n ngu?n thu nh?p khá ?n cho nhi?u cá nhân, h? gia ?ình. Chính vì th?, hình th?c này ngày càng ???c nhân r?ng và ??c bi?t ph? bi?n t?i nh?ng n?i g?n các khu du l?ch ho?c dân c? ?ông ?úc.

Các m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n thông th??ng s? ???c thi?t k? r?ng rãi g?m nhi?u phòng và có n?i gi? xe an toàn.

D??i ?ây là các m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n mà b?n có th? tham kh?o.

Thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n c?n chú ý ??n y?u t? th?m m?
Thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n c?n chú ý ??n y?u t? th?m m?
Nhà ?ng nhi?u t?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o ?? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n
Nhà ?ng nhi?u t?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o ?? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n
Nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, sang tr?ng, d? dàng thu hút khách hàng
Nhà ? k?t h?p kinh doanh nhà ngh?, khách s?n ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, sang tr?ng, d? dàng thu hút khách hàng

M?u nhà ? k?t h?p kinh doanh shop th?i trang

Thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh shop th?i trang c?ng là m?t ý t??ng tuy?t v?i. B?n có th? s? d?ng t?ng tr?t (ho?c thêm các l?u trên n?u nhà nhi?u t?ng) và kho?ng sân phía tr??c ?? tr?ng bày qu?n áo.

D??i ?ây là m?t s? m?u nhà ? k?t h?p kinh doanh shop th?i trang ?n t??ng cho b?n tham kh?o.

Nhà ? có m?t ti?n ngoài ???ng ph? là ?i?u ki?n thu?n l?i ?? k?t h?p kinh doanh shop th?i trang
Nhà ? có m?t ti?n ngoài ???ng ph? là ?i?u ki?n thu?n l?i ?? k?t h?p kinh doanh shop th?i trang
B?n có th? t?n d?ng không gian phòng khách ?? kinh doanh qu?n áo
B?n có th? t?n d?ng không gian phòng khách ?? kinh doanh qu?n áo
T?ng tr?t là không gian lý t??ng ?? m? shop th?i trang
T?ng tr?t là không gian lý t??ng ?? m? shop th?i trang

M?u nhà v?n phòng ??p

Nhà v?n phòng là m?t trong nh?ng mô hình nhà ? k?t h?p kinh doanh ph? bi?n nh?t hi?n nay. Mô hình này thích h?p v?i nh?ng doanh nghi?p m?i thành l?p, ch?a l?n m?nh v? ngu?n v?n ho?c các doanh nghi?p kinh doanh nh? l?. Ngoài ra, n?u ch? làm v?n phòng ??i di?n thì ?ây c?ng là m?t s? l?a ch?n t?t giúp b?n ti?t ki?m chi phí ?áng k?.

?? khách hàng chú ý h?n ??n v?n phòng c?a mình, b?n nên thuê ho?c thi công các m?u nhà v?n phòng ??p ? n?i có m?t ti?n thu?n l?i và s? d?ng m?t ti?n ?ó ?? qu?ng cáo thông tin công ty.

B?n có th? tham kh?o m?t s? ý t??ng ?? thi?t k? nhà ? k?t h?p v?n phòng cho thuê, t? kinh doanh d??i ?ây.

M?u thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh 4 l?u 1 tr?t sang tr?ng, hi?n ??i
M?u thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh 4 l?u 1 tr?t sang tr?ng, hi?n ??i
M?t ti?n v?n phòng ???c thi?t k? ??n gi?n, b?n có th? t?n d?ng ?? qu?ng bá thông tin công ty
M?t ti?n v?n phòng ???c thi?t k? ??n gi?n, b?n có th? t?n d?ng ?? qu?ng bá thông tin công ty
M?u nhà v?n phòng ??p, thích h?p làm v?n phòng ??i di?n ho?c v?n phòng làm vi?c cho nh?ng công ty quy mô v?a và nh?
M?u nhà v?n phòng ??p, thích h?p làm v?n phòng ??i di?n ho?c v?n phòng làm vi?c cho nh?ng công ty quy mô v?a và nh?

B?ng giá thi?t k? nhà ? k?t h?p kinh doanh

Báo giá ch?c h?n là v?n ?? ???c quan tâm hàng ??u n?u b?n có nhu c?u thi?t k?, thi công nhà ? k?t h?p kinh doanh. Tùy t?ng ??n v? cung c?p d?ch v? mà chi phí s? có s? chênh l?ch.

T?i Tín Tr??ng Thành, ??n giá thi?t k?, thi công nhà ? k?t h?p kinh doanh ?ã ???c t?i ?u ?? c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng và ?úng v?i ch?t l??ng công trình hoàn h?o. C? th?:

  • ??n giá thi?t k?: 70.000 – 100.000 ??ng/m2.
  • ??n giá thi công: 5.000.000 – 8.000.000 ??ng/m2.

Nhà ? k?t h?p kinh doanh mang l?i nhi?u l?i ích thi?t th?c cho các cá nhân, t? ch?c, ??c bi?t là ti?t ki?m chi phí trong vi?c tìm m?t b?ng kinh doanh. T?i Tín Tr??ng Thành, chúng tôi s?n sàng t? v?n thi?t k?, thi công nhà ? k?t h?p kinh doanh c?ng nh? các lo?i hình xây d?ng khác, n?u có nhu c?u, b?n vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh nh?t.

THÔNG TIN LIÊN H?:

??a ch?: H14/15 K266 Hoàng Di?u, qu?n H?i Châu, thành ph? ?à N?ng

Di ??ng: 0936 378 009

Email: tintruongthanh.co@gmail.com

Trả lời

Call