C?n h? cho thuê ?à N?ng

59702941 2656898237659566 1301762466673328128 n 588x800 - C?n h? cho thuê ?à N?ng

Công trình C?n h? cho thuê ???c thi?t k? và xây d?ng t?i ???ng Tr?n V?n D?, ?à N?ng. Thi?t k? b? trí c?n h? cho thuê v?i quy mô 5 t?ng, 1 tum thang.

V? quy mô:

Công trình cao 5 t?ng, 1 tum thang, t?ng 1 cao 3.9m, t?ng 2-5 cao 3.6m, tum thang cao 2.5m. Di?n tích lô ??t 16x5m. Móng b?ng bê tông c?t thép, c?t d?m sàn bê tông c?t thép, t??ng xây bao che g?ch ?ng câu g?ch th?.

B? trí công n?ng:

C?n h? ???c b? trí ??y ?? công n?ng s? d?ng cho 1 h? gia ?ình nh? g?m 1 phòng v? sinh, 1 phòng ng?, 1 phòng khách + b?p.

B? trí gi?i pháp chi?u sáng t? nhiên và chi?u sáng nhân t?o, ánh sáng t? nhiên ???c l?y qua các c?a s? phòng ng? và c?a s? phòng khách.

  • T?ng 1: B? trí l? tân, 1 c?n h? cho thuê phía sau.
  • T?ng 2-5: B? trí 2 c?n h? thang b? và thang máy. M?i c?n h? di?n tích 30m2. B? trí 1 phòng ng?, b?p, khu v? sinh.
  • T?ng tum: B? trí 1 tum thang và sân ph?i tr??c, sân ph?i sau.

Gi?i pháp k?t c?u:

Móng b?ng 2 ph??ng bê tông c?t thép, c?t d?m, sàn bê tông c?t thép.

Thi công:

V?t li?u chúng tôi s? d?ng cho công trình ???c s? d?ng c?a các th??ng hi?u có uy tín trên th? tr??ng hi?n nay và ??m b?o các tiêu chu?n hi?n hành c?a Vi?t Nam.

Thép chúng tôi s? d?ng thép Hòa Phát, bê tông th??ng ph?m c?a công ty bê tông Ph??c Yên.

G?ch xây: s? d?ng g?ch ??i Hi?p, g?ch ??i H?ng.

Dây ?i?n s? d?ng c?a hãng Cadivi, ?ng n??c l?nh Bình Minh, ?ng n??c nóng Dekko

Ph?i c?nh c?n h? cho thuê ?à N?ng
Ph?i c?nh c?n h? cho thuê ?à N?ng

"M?t

B? trí n?i th?t c?n h?
B? trí n?i th?t c?n h?

??n giá thi?t k? thi công https://tintruongthanh.vn/thi-cong-xay-dung/

Trang fanpage https://www.facebook.com/xaydungtintruongthanh

 

 

Trả lời

Call