T? v?n thi?t k? h? b?i, thi công h? b?i t?i ?à N?ng

1aeda1cf1ec4e69abfd5 1024x768 2 - T? v?n thi?t k? h? b?i, thi công h? b?i t?i ?à N?ng

Theo nhu c?u ngày càng t?ng cao c?a ng??i dân, d?ch v? thi?t k? h? b?i, thi công h? b?i t?i ?à N?ng ngày càng phát tri?n. Tuy nhiên, ?? ??m b?o h? b?i có k?t c?u ??p, ti?n d?ng và b?n ch?c theo th?i gian, khách hàng nên tham kh?o các t? v?n chi ti?t v? h?ng m?c thi?t k?, chi phí xây d?ng c?ng nh? các thu?n l?i khi l?a ch?n ?úng công ty xây d?ng h? b?i uy tín.

Nhu c?u xây d?ng h? b?i gia ?ình ? ?à N?ng t?ng nhanh
Nhu c?u xây d?ng h? b?i gia ?ình ? ?à N?ng t?ng nhanh

Các tiêu chu?n thi?t k? h? b?i

??i v?i m?i công trình khác nhau nh?: h? gia ?ình, h? b?i kinh doanh, h? b?i tr??ng h?c hay thi ??u s? ?ng v?i nh?ng tiêu chu?n riêng bi?t. Trong thi?t k? h? b?i gia ?ình, ??n v? thi công c?n ?áp ?ng các tiêu chí sau ?ây:

L?a ch?n lo?i h? b?i

N?u mu?n thi công h? b?i gia ?ình, h? b?i bi?t th?, ch?c h?n khách hàng ?ã có nh?ng ý t??ng riêng v? ki?u h? b?i mong mu?n. Thông th??ng, có 3 ki?u h? b?i nh? sau:

Thi?t k? h? b?i tràn vô c?c hi?n ??i nh?t: Ki?n trúc s? ?i?u ch?nh t? l? hoàn h?o các c?nh vi?n h? b?i, làm cho khách hàng c?m th?y nh? n??c trong h? liên t?c tràn ra ngoài. ?ây là ki?u thi?t k? m?i nh?t, giúp t?i ?u không gian c?ng nh? mang ??n c?m giác “mãn nhãn” cho ng??i nhìn.

Ki?u h? b?i tràn vô c?c hi?n ??i
Ki?u h? b?i tràn vô c?c hi?n ??i

Thi?t k? h? b?i c? ?i?n: ?ây là ki?u h? b?i th??ng th?y, thi?t k? phong cách c?, hoài ni?m nh?ng v?n ??m b?o ???c các ti?n ích c? b?n.

H? b?i ki?u c? ?i?n
H? b?i ki?u c? ?i?n

Thi?t k? h? b?i k?t h?p Jacuzzi: Phong cách k?t h?p gi?a h? b?i và m?t s? tính n?ng ti?n ích cho s?c kh?e con ng??i nh? ki?u tích h?p vòi x?t n??c có công d?ng massage, th? giãn, tr? nh?c m?i gân c?t,…

H? b?i k?t h?p Jacuzzi là xu h??ng m?i trong nh?ng n?m g?n ?ây
H? b?i k?t h?p Jacuzzi là xu h??ng m?i trong nh?ng n?m g?n ?ây

L?a ch?n v? trí ??t h? b?i

V? trí ??t h? b?i th?c t? r?t quan tr?ng, không nh?ng thu?c v? v?n ?? phong th?y mà còn có tác ??ng ??n th?i gian xây d?ng và chi phí hoàn thi?n công trình. ??c bi?t là các ki?u thi?t k?, thi công h? b?i trong nhà, thi?t k? h? b?i mini trong nhà ph?. Khách hàng nên trao ??i chi ti?t v?i ki?n trúc s? và công ty ti?p nh?n yêu c?u xây d?ng ?? hi?u qu? ??t ???c là ?ng ý nh?t.

L?a ch?n v?t li?u xây d?ng

Thi?t k? và thi công h? b?i có th? s? d?ng ?a d?ng các lo?i v?t li?u nh?ng ?? ch?n ???c lo?i v?t li?u phù h?p, khách hàng nên c?n c? vào 2 y?u t?: ti?t ki?m chi phí và ??m b?o tính th?m m?.

Thi?t k? h? b?i trong nhà v?i các v?t li?u nh? bê tông c?t thép, kính c??ng l?c cho ?? b?n ch?c và hi?u qu? th?m m? cao nh?ng c?ng ??t h?n so v?i composite hay b?c nh?a.

L?a ch?n kích th??c, hình dáng h? b?i và các ti?n ích ?i kèm

Kích th??c cùng hình dáng h? b?i c?ng là y?u t? mà khách hàng c?n cân nh?c và trao ??i tr?c ti?p v?i ??n v? thi công h? b?i.

Nhi?u khách hàng th??ng h?i v? kích th??c h? b?i tiêu chu?n nh?ng th?t ra v?i các ki?n trúc gia ?ình, không ?òi h?i các tiêu chu?n nh?t ??nh. T?t c? là tùy vào s? thích, quan ?i?m cá nhân c?ng nh? di?n tích th?t c?a khu ??t tr?ng. Tuy nhiên, có m?t s? kích th??c h? b?i th??ng ???c l?a ch?n nh? sau:

– H? b?i mini: 3m x 8m = 24m2, 4m x 12m = 48m2, 3.5m x 10m = 35m2,…

– H? b?i l?n: 5m x 15m = 75m2, 4m x 16m = 64m2, 3.5m x 18m = 68m2,…

Hình dáng h? b?i b? ?nh h??ng r?t nhi?u b?i y?u t? phong th?y, hình tròn là d?ng ???c l?a ch?n khá ph? bi?n
Hình dáng h? b?i b? ?nh h??ng r?t nhi?u b?i y?u t? phong th?y, hình tròn là d?ng ???c l?a ch?n khá ph? bi?n

V? hình dáng h? b?i c?ng có s? ?a d?ng trong l?a ch?n c?a khách hàng. Tuy nhiên, gi?ng nh? vi?c ch?n kích th??c, quan ?i?m cá nhân và ki?n trúc c?n nhà ?nh h??ng r?t nhi?u ??n quy?t ??nh thi?t k? h? b?i. M?t s? khách hàng tránh ch?n các h? b?i hình d?ng nh?n, vuông,… b?i lo l?ng v? v?n ?? phong th?y. Nh?ng c?ng có khách hàng hoàn thi?n bi?t th? c?a mình t? nh?ng ???ng nét s?c s?o c?a h? b?i nh?n.

Chi phí xây d?ng h? b?i gia ?ình

Tùy vào m?c niêm y?t giá c?a t?ng ??n v? thi công thi?t k? h? b?i c?ng nh? hình dáng, ki?n trúc, v?t li?u,… khách hàng l?a ch?n mà chi phí hoàn thi?n h? b?i gia ?ình khác nhau.

Báo giá hoàn thi?n h? b?i s? ph? thu?c vào r?t nhi?u y?u t?
Báo giá hoàn thi?n h? b?i s? ph? thu?c vào r?t nhi?u y?u t?

Chi phí v? sinh h? b?i hàng tháng c?ng nh? giá thuê nhân công, mua hóa ch?t t?y r?a s? ???c tính vào phí xây d?ng và hoàn thi?n h? b?i. Do ?ó, t?ng m?c giá tham kh?o ??c tính vào kho?ng 150 tri?u VN? v?i các chi phí ti?t ki?m cho ??n trên 200 tri?u VN? và có th? h?n n?a. ?? bi?t ???c báo giá chính xác, t?t nh?t khách hàng nên liên h? v?i m?t ??n v? uy tín, ?áng tin c?y v?i nhi?u n?m kinh nghi?m.

Vì sao ph?i ch?n công ty chuyên thi?t k? h? b?i uy tín?

H? b?i là công trình ki?n trúc mang ??n nét th?m m? cho c?n nhà c?ng nh? ??m b?o ???c các ti?n ích nh?t ??nh. ??ng th?i, vi?c thi?t k?, thi công h? b?i không th? th?c hi?n qua loa mà c?n có các kho?n d? trù kinh phí và tính toán k? l??ng nh?t. V?y nên hãy ch?n m?t công ty uy tín ?? giúp khách hàng hoàn thi?n h? b?i v?i ch?t l??ng t?t nh?t và ???c h??ng các thu?n l?i:

– ???c t? v?n chi ti?t v? ph?n ??t thi công, thi?t k? v?t li?u, ki?u thi công thích h?p, hi?n ??i nh?t,…

– D? trù chi phí thi?t k? h? b?i chính xác nh?t, ??m b?o hoàn thi?n công trình ?úng th?i h?n.

– Th?u tr?n gói công trình và ???c cam k?t qua h?p ??ng rõ ràng.

– Không ph?i lo l?ng v? v?n ?? phong th?y vì các ki?n trúc s? nhi?u n?m kinh nghi?m ??u tìm hi?u v? m?ng này nên s? cho khách hàng nh?ng l?i khuyên h?u ích.

Các y?u t? c?n ??m b?o khi thi?t k?, thi công h? b?i

– Thi công h? b?i ? m?t ??n v? uy tín, khách hàng còn ???c ??m b?o các y?u t? sau ?ây:

  • V? gi?i pháp thi?t k? ki?n trúc: Ti?n hành kh?o sát tình tr?ng khu ??t công trình c?n xây d?ng, thi?t k? m?t b?ng b? trí h? b?i và m?t c?t ki?n trúc, thi?t b? h? b?i.
  • V? gi?i pháp k?t c?u: Thi?t k? ??m b?o kh? n?ng ch?u l?c c?a k?t c?u.
  • Các ??n v? thi công ??u ti?n hành các gi?i pháp ch?ng th?m phù h?p cho h? b?i theo yêu c?u.
  • V?t li?u hoàn thi?n h? b?i: Khách hàng l?a ch?n các lo?i g?ch ?p lát theo mong mu?n cá nhân. Ví d?: g?ch Mosaic, g?ch men thông th??ng,…
  • Gi?i pháp thi công: S? d?ng v?t li?u theo ?úng th?a thu?n gi?a hai bên trong h?p ??ng nh? các lo?i ván phin, cây ch?ng thép, bê tông th??ng ph?m,…

N?u ?ang có nhu c?u t? v?n thi?t k?, thi công h? b?i, khách hàng hãy g?i ngay ??n s? Hotline: 0936 378 009 c?a Tín Tr??ng Thành – ??n v? chuyên nh?n th?u xây d?ng h? b?i t?i ?à N?ng ?? ???c các nhân viên c?a chúng tôi h? tr? s?m nh?t.

M?i chi ti?t liên h?:

– ??a ch?: H14/15 K266 Hoàng Di?u, qu?n H?i Châu, thành ph? ?à N?ng.

– Email: tintruongthanh.co@gmail.com

2 thoughts on “T? v?n thi?t k? h? b?i, thi công h? b?i t?i ?à N?ng

  1. Pingback: Thi?t k? b? b?i trong nhà v?i m?t s? l?u ý mà gia ch? nên bi?t

  2. Pingback: 4 ?u ?i?m c?a m?t H? b?i nh? | Company Name

Trả lời

Call