S?a ch?a c?i t?o nhà ?à N?ng 

Tính ???c di?n tích sàn s? giúp b?n ho?ch ??nh chi phí d? dàng h?n

S?a ch?a c?i t?o nhà ?à N?ng    

Nhà ? th??ng xuyên ?òi h?i ph?i ???c b?o trì, s?a ch?a nâng c?p ?? ??m b?o vi?c s? d?ng ???c lâu dài.

S?a ch?a nh?

nh?m duy trì vi?c s? d?ng bình th??ng m?t ngôi nhà khi m?t b? ph?n nào ?ó c?a nó b? h?ng ??t xu?t, c?n ph?i s?a ch?a ngay nên g?i là s?a ch?a c?c b? hay s?a ch?a ??t xu?t, ch?ng h?n nh? s?a mái d?t, s?a tr?n nhà, s?a t??ng b? th?m n??c, hoen ?, s?a ?ng n??c b? k?t,…

Kh?o sát hi?n tr?ng công trình ?? s?a ch?a, c?i t?o
Kh?o sát hi?n tr?ng công trình ?? s?a ch?a, c?i t?o

S?a ch?a l?n

nh?m ph?c h?i nh?ng b? ph?n công trình (ho?c toàn b? công trình) và các trang thi?t b? v? sinh, ?i?n, n??c ?ã b? hao mòn, h? h?ng trong quá trình s? d?ng, ch?ng h?n nh? ch?ng th?m mái, s?n t??ng, ??c n?n g?ch thay th?, gia c? k?t c?u b? h? h?ng, …

Kh?o sát, ?ánh giá k?t c?u hi?n tr?ng công trình. ?? ?? xu?t gi?i pháp s?a ch?a, c?i t?o nâng c?p công trình
Kh?o sát, ?ánh giá k?t c?u hi?n tr?ng công trình. ?? ?? xu?t gi?i pháp s?a ch?a, c?i t?o nâng c?p công trình

C?i t?o nhà nh?m thay ??i l?i ki?n trúc cho phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng hi?n t?i và trong t??ng lai, ví d? nh? thay ??i l?i b? trí các b?c t??ng, c?i t?o l?i khu v? sinh, khu b?p.

Nâng c?p công trình nh?m nâng cao kh? n?ng ph?c v? nhu c?u s? d?ng công trình, ch?ng h?n nh? m? r?ng m?t b?ng b? trí thêm các phòng, nâng thêm t?ng.

Công ty chúng tôi cung c?p d?ch v? s?a ch?a nhà ?, s?a ch?a công trình xây d?ng, nhà ? t?i ?à N?ng.

Các h?ng m?c công vi?c s?a ch?a c?i t?o nhà ?, công trình xây d?ng:

  • Công tác lát n?n g?ch men.
  • Công tác s?n vôi hoàn thi?n.
  • Công tác phá d? ?? ?i?u ch?nh l?i ki?n trúc m?t b?ng, b? trí l?i công n?ng nhà.
  • Công tác phá d? l?p g?ch men ?? ch?ng th?m l?i sàn mái.
  • ………

Tr??c khi ti?n hành công vi?c c?i t?o nhà, chúng tôi ti?n hành kh?o sát hi?n tr?ng công trình ?? ?? xu?t gi?i pháp s?a ch?a và thi?t k? b?n v? s?a ch?a công trình.

M?t s? hình ?nh chúng tôi ?ã kh?o sát và thi công s?a ch?a:

s?a ch?a ch?ng th?m sàn mái công trình nhà ?
s?a ch?a ch?ng th?m sàn mái công trình nhà ?
Công tác ?óng tr?n, s?n vôi hoàn thi?n sau khi c?i t?o s?a ch?a nhà
Công tác ?óng tr?n, s?n vôi hoàn thi?n sau khi c?i t?o s?a ch?a nhà
S?a ch?a c?i t?o nhà ?à N?ng
S?a ch?a c?i t?o nhà ?à N?ng
?nh th?c t? t? công trình c?a Tín Tr??ng Thành
?nh th?c t? t? công trình c?a Tín Tr??ng Thành

Xem thêm m?t s? trang gi?i thi?u v? n?ng l?c c?a ??n v? chúng tôi t?i https://tintruongthanh.vn/thi-cong-xay-dung/

Chúng tôi nh?n S?a ch?a, c?i t?o nhà ?à N?ng.

Vui lòng liên h? 0936 378 009

Trân tr?ng.

 

Trả lời

Call