Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi thi?t k? n?i th?t hi?n ??i

Ánh sáng m?t tr?i th??ng ???c t?n d?ng ?? làm hài hòa không gian s?ng trong nhà

Phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i ?ang tr? thành m?t trong nh?ng xu h??ng ???c ?a chu?ng hàng ??u trên th? gi?i. Phong cách này không nh?ng thu hút, ?n t??ng mà còn mang ??n s? sang tr?ng và tinh t? cho c?n nhà.

Thi?t k? nhà ? theo phong cách n?i th?t hi?n ??i giúp không gian tr? nên tinh t?, sang tr?ng và ?n t??ng h?n
Thi?t k? nhà ? theo phong cách n?i th?t hi?n ??i giúp không gian tr? nên tinh t?, sang tr?ng và ?n t??ng h?n

N?u b?n không ph?i là ng??i có kinh nghi?m trong vi?c thi?t k? n?i th?t hi?n ??i, v?y hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nh?ng l?u ý c?ng nh? nh?ng kiêng k? khi thi?t k? ?? giúp không gian tr? nên ??p m?t và thu hút h?n n?a nhé!

Thi?t k? n?i th?t là gì?

Thi?t k? n?i th?t là m?t trong nh?ng ph?n quan tr?ng không th? tách r?i c?a ngành ki?n trúc. M?t công trình v?i thi?t k? k?t c?u thép, nhà công nghi?p, nhà ph? dù có quy mô hoành tráng, ki?u dáng hi?n ??i ho?c có hình kh?i ??c ?áo mà b? qua ph?n trang trí n?i th?t c?ng s? khi?n không gian tr? nên m?t cân ??i, m?t s? hài hòa v? m?t th?m m?.

Phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i ngày càng ???c ph? bi?n và ?a chu?ng nhi?u h?n
Phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i ngày càng ???c ph? bi?n và ?a chu?ng nhi?u h?n

Nói m?t cách khác, n?u coi ki?n trúc là ph?n xác thì n?i th?t chính là ph?n h?n c?a công trình nhà ?. Do ?ó, hi?n nay thi?t k? n?i th?t là m?t trong nh?ng công ?o?n quan tr?ng b?c nh?t và không th? b? qua khi hoàn thi?n m?t công trình ki?n trúc.

Theo ??nh ngh?a ??n gi?n thì thi?t k? n?i th?t là t?t c? nh?ng ph?n công vi?c có th? thi?t k? ?? t?o nên m?t không gian n?i th?t ??p và phù h?p nh?t. Thi?t k? n?i th?t không ch? là vi?c phân chia ch?c n?ng các phòng, b? trí các v?t d?ng mà còn là ngh? thu?t ?em th?m m?, màu s?c và s? sáng t?o ?? t?o nên m?t không gian s?ng ??y ??, ti?n nghi và tho?i mái nh?t cho các thành viên trong gia ?ình.

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi thi?t k? n?i th?t hi?n ??i

Thi?t k? n?i th?t nhà ph? hi?n ??i hay cho nhà x??ng công nghi?p, b?n c?n l?u ý ??n nh?ng v?n ?? sau ?ây: v?t li?u s? d?ng, màu s?c, s? phân chia, b? trí không gian, ánh sáng, l?a ch?n ?? n?i th?t và ??c bi?t ph?i chú tr?ng ??n y?u t? phong th?y ?? mang ??n s? may m?n, th?nh v??ng cho b?n cùng các thành viên trong gia ?ình.

V?t li?u s? d?ng trong thi?t k? n?i th?t hi?n ??i

Các ?? n?i th?t hi?n ??i th??ng ???c s? d?ng cho phong cách thi?t k? này bao g?m kính c??ng l?c có ch?c n?ng ng?n cách không gian trong nhà nh? các phòng t?m, phòng b?p, phòng khách,… Ngoài ra có th? ch?n thêm các ?? n?i th?t trong nhà nh? bàn gh?, t? gi??ng,… ???c làm t? g? công nghi?p ?? mang ??n s? g?n nh? và d? dàng trong vi?c v? sinh, lau chùi.

Màu s?c trong phong cách thi?t k? hi?n ??i

Màu s?c s? d?ng trong phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i th??ng là nh?ng gam màu sáng, màu pastel nh? nhàng hay màu trung tính. ??c bi?t, màu t??ng th??ng s? d?ng màu s?n kem, tr?ng ho?c màu pastel làm n?n ?? t?ng hi?u ?ng n?i b?t cho các ?? v?t trang trí trong không gian nhà.

Nh?ng gam màu trung tính th??ng ???c s? d?ng ?? làm n?i b?t n?i th?t trang trí
Nh?ng gam màu trung tính th??ng ???c s? d?ng ?? làm n?i b?t n?i th?t trang trí

Tuy nhiên, ?ây ch? là m?t trong nh?ng g?i ý ??n gi?n và d? áp d?ng cho phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i nói chung. B?n có th? s? d?ng nh?ng màu s?c t??i sáng h?n, b?t m?t h?n ?? t?o ra s? ??t phá, ?i?m nh?n cho không gian nhà mà không nh?t thi?t ph?i tuân theo nh?ng nguyên t?c thi?t k? n?i th?t trên.

Phân chia không gian trong thi?t k?

Vi?c phân chia m?t cách h?p lý và có ch? ?ích các không gian trong nhà nh? phòng khách, phòng ng?, phòng t?m, nhà b?p và phòng làm vi?c s? giúp t?ng di?n tích s? d?ng c?ng nh? t?o ?i?m nh?n cho các không gian phòng. Ch?ng h?n, phòng khách có th? k?t h?p v?i phòng làm vi?c, phòng ng? k?t h?p cùng phòng khách.

Ngoài ra, ??i v?i phong cách thi?t k? n?i th?t hi?n ??i, các phòng sinh ho?t không nh?t thi?t ph?i tách bi?t hoàn toàn v?i nh?ng không gian khác mà có th? thi?t k? theo l?i không gian m?, thoáng ?ãng tùy theo di?n tích ngôi nhà.

L?u ý: Nh?ng ngôi nhà ? ?ô th? v?i không gian không quá r?ng c?n có phong cách thi?t k? n?i th?t nhà ph? hi?n ??i phù h?p. ?ây s? là m?t bài toán cho nh?ng ki?n trúc s? ?? có th? t?i ?u không gian c?n nhà c?ng nh? s?p x?p ?? n?i th?t sao cho h?p lý nh?t.

Ánh sáng trong thi?t k? n?i th?t hi?n ??i

Khi nói v? các y?u t? trong thi?t k? n?i th?t nói chung và thi?t k? hi?n ??i nói riêng, không th? không nh?c ??n ánh sáng. Vi?c k?t h?p hài hòa gi?a ánh sáng t? nhiên và ánh sáng nhân t?o mang ??n không gian thoáng ?ãng cùng tính th?m m? cho c?n nhà. Ánh sáng c?ng là m?t ?i?m c?ng và c?n các ki?n trúc s? ph?i l?u ý khi s? d?ng trong phong cách thi?t k? n?i th?t ??n gi?n hi?n ??i.

Ánh sáng m?t tr?i th??ng ???c t?n d?ng ?? làm hài hòa không gian s?ng trong nhà
Ánh sáng m?t tr?i th??ng ???c t?n d?ng ?? làm hài hòa không gian s?ng trong nhà

Ví d?: B?n có th? l?p khung c?a s? ? các phòng khách, phòng ng?, gi?ng tr?i,… thay th? cho ngu?n ánh sáng nhân t?o t? ?èn hu?nh quang ?? giúp cho không gian c?n nhà ???c thoáng ?ãng h?n. T? ?ó, tinh th?n các thành viên trong gia ?ình c?ng s?ng khoái và th? giãn h?n, góp ph?n t?ng nhanh ???c hi?u su?t làm vi?c.

Ngoài ra, ?? mang ???c nhi?u ánh sáng vào không gian nhà ?, b?n c?ng có th? s? d?ng các v?t d?ng trang trí nh? rèm c?a m?ng màu tr?ng, rèm ít hoa v?n ho?c có màu pastel.

L?a ch?n ?? n?i th?t hi?n ??i

Các ?? n?i th?t cao c?p, b?t k?p xu h??ng c?a ngày nay ??u có chung ??c ?i?m là s? ??n gi?n, g?n nh? và không nhi?u chi ti?t c?u k?. Do ?ó, khi thi?t k? n?i th?t hi?n ??i, b?n có th? t?n d?ng các món ?? n?i th?t này ?? t?ng tính ti?n nghi, d? dàng trong vi?c lau d?n, v? sinh, ?áp ?ng t?t nh?p s?ng v?i vã c?a con ng??i hi?n nay.

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? s? d?ng nh?ng ?? n?i th?t ???c tích h?p nhi?u ch?c n?ng, ?? n?i th?t thông minh ?? giúp ti?t ki?m th?i gian sinh ho?t c?ng nh? t?i ?u chi phí mua hàng. M?t s? n?i th?t ???c g?i ý nh? gh? sofa kiêm gi??ng ng?, bàn ?n thông minh có th? g?p g?n ?? treo t??ng, máy r?a bát, máy hút b?i,…

Phong th?y trong thi?t k? n?i th?t hi?n ??i

Phong th?y là m?t trong nh?ng y?u t? không th? thi?u trong nguyên t?c thi?t k? n?i th?t. Áp d?ng phong th?y phù h?p giúp b?n có m?t không gian s?ng lý t??ng, mang ??n nhi?u v?n may và tài l?c.

Khi thi?t k? n?i th?t nhà hi?n ??i, c?n l?u ý ??n m?t s? v?n ?? phong th?y nh? sau:

– Không thi?t k? c?a phòng, c?u thang ??i di?n c?a chính: V?i phong cách thi?t k? nhà hi?n ??i hi?n nay, các không gian trong nhà th??ng ???c liên thông v?i nhau ?? t?o không gian thoáng ?ãng và r?ng rãi h?n. Tuy nhiên, ?i?u này ???c cho là không t?t trong phong th?y. Theo quan ni?m, các lu?ng khí may m?n ?i t? ngoài vào nhà qua c?a và hành lang, n?u nhà có thi?t k? các c?a này ??i nhau s? khi?n lu?ng khí ?i vào theo ???ng th?ng ??ng th?i l?i t? thoát ra ngoài, không t?t cho v??ng khí c?a b?n.

? Cách kh?c ph?c: B?n có th? ??t ch?u cây c?nh, m?t chi?c bàn tròn ch?n gi?a hai c?a ho?c s? d?ng t?m bình phong gi?a c?a và c?u thang ?? tránh th?t thoát khí ra ngoài.

S? d?ng bình phong gi?a c?a và c?u thang t?ng tính th?m m? cho c?n nhà và ??m b?o ???c các y?u t? phong th?y

– Không ??t g??ng tr??c gi??ng ng?, ? v? trí ??u gi??ng ho?c ??i di?n c?a: G??ng r?t ti?n d?ng, góp ph?n trang trí không gian phòng thêm ??p m?t h?n. Tuy nhiên ?i?u này l?i không t?t ??i v?i s?c kh?e ng??i ? trong không gian phòng này. B?i theo quan ni?m phong thu?, g??ng ??i di?n v?i c?a phòng s? thu hút các khí x?u và ??y các lu?ng khí t?t ra kh?i phòng.

? Cách kh?c ph?c: Thay vì trang trí không gian phòng b?ng g??ng, b?n có th? s? d?ng nh?ng món ?? trang trí b?ng pha lê, thu? tinh,…

Trên ?ây, chúng tôi ?ã chia s? ??n b?n nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi thi?t k? n?i th?t, hy v?ng s? h?u ích cho b?n. N?u b?n có nhu c?u thi?t k? nhà, thi?t k? nhà x??ng hãy liên h? ngay v?i Tín Tr??ng Thành ?? ???c t? v?n và h? tr? nhanh chóng nh?t.

M?i thông tin chi ti?t vui lòng liên h? theo các cách th?c sau:

– ??a ch?: H14/15 K266 Hoàng Di?u, qu?n H?i Châu, thành ph? ?à N?ng.

– S? ?i?n tho?i: 0936 378 009.

– Email: tintruongthanh.co@gmail.com

Trả lời

Call