Nhà anh Trung

230913794 4813505058665529 4549899526805449085 n Copy - Nhà anh Trung

Nhà anh Trung

Công trình ???c xây d?ng t?i 73 H?i H?, ph??ng Thanh Bình, qu?n H?i Châu, thành ph? ?à N?ng.

Quy mô công trình:

  • T?ng 1: B? trí không gian kinh doanh.
  • T?ng 2: C?n h? cho thuê.
  • T?ng 3: Sân ph?i.
M?t ??ng nhà anh Trung
M?t ??ng nhà anh Trung
Hình ?nh thi công ph?n n? nhà anh Trung
Hình ?nh thi công ph?n n? nhà anh Trung
M?ng t??ng ban công xây g?ch thông gió
M?ng t??ng ban công xây g?ch thông gió

 

Trả lời

Call