Bi?t th? anh Ti?n ?à N?ng

105295391 1630003093819189 9174861677094477350 n - Bi?t th? anh Ti?n ?à N?ng

Bi?t th? anh Ti?n ?à N?ng

Bi?t th? anh Ti?n ?à N?ng ???c xây d?ng t?i Phong B?c 9, ?à N?ng.

Quy mô bi?t th?:

Ki?n trúc: 

Bao g?m 3 t?ng, di?n tích m?i t?ng 150m2, t?ng di?n tích xây d?ng 350m2.

  • T?ng 1: B? trí 1 phòng ng?, phòng khách, b?p, khu v? sinh chung.
  • T?ng 2: B? trí 3 phòng ng?, 2 phòng v? sinh, ban công.
  • T?ng 3: B? trí kho, sân ph?i.

K?t c?u:

Gi?i pháp móng ??n bê tông c?t thép, c?t, d?m sàn bê tông c?t thép, t??ng xây g?ch bao che.

C?p ?i?n, c?p n??c:

Thi?t k? h? th?ng c?p ?i?n, c?p n??c ??y ??.

Thi công:

Bi?t th? ???c kh?i công vào cu?i n?m 2019 hoàn thành vào ??u n?m 2020.

Thi công s? d?ng ván khuôn phin, cây ch?ng thép. Bê tông th??ng ph?m cung c?p b?i ??n v? cung c?p bê tông t?i ?à N?ng.

Ch?ng th?m s? d?ng v?t li?u ch?ng th?m hai thành ph?n c?a hãng Quicseal. S? d?ng ch?ng th?m khu v? sinh, ban công, sàn mái.

M?t s? hình ?nh thi công.

M?t ti?n bi?t th? sau khi hoàn thành. Xây d?ng t?i Phong B?c 9, ?à N?ng
M?t ti?n bi?t th? sau khi hoàn thành. Xây d?ng t?i Phong B?c 9, ?à N?ng
Sân v??n phía tr??c c?a bi?t th?
Sân v??n phía tr??c c?a bi?t th?
Giai ?o?n thi công ph?n hoàn thi?n bi?t th?
Giai ?o?n thi công ph?n hoàn thi?n bi?t th?
Giai ?o?n tri?n khai công tác ?ào móng bi?t th?
Giai ?o?n tri?n khai công tác ?ào móng bi?t th?
Công tác l?p mái ngói trang trí bi?t th? ?à N?ng
Công tác l?p mái ngói trang trí bi?t th? ?à N?ng
Công tác s?n hoàn thi?n bi?t th? t?i ?à N?ng
Công tác s?n hoàn thi?n bi?t th? t?i ?à N?ng

Tham kh?o thêm v? d?ch v? thi?t k? thi công c?a chúng tôi t?i https://tintruongthanh.vn/thi-cong-xay-dung/

Và trang fanpage https://www.facebook.com/xaydungtintruongthanh

 

 

 

 

Trả lời

Call