Nhà anh Nguyên

55810934 2597286273620763 4718241691729920000 n - Nhà anh Nguyên

Công trình nhà anh Nguyên ???c thi?t k? trên khu ??t r?ng 5x20m, t?i ph??ng Hòa Xuân, ?à N?ng. Công trình do công ty thi?t k? và thi công n?m 2017.

V? Quy mô công trình:

Công trình ???c thi?t k? v?i di?n tích xây d?ng t?ng 1: di?n tích xây d?ng 75m2, phía tr??c b? trí sân v??n; T?ng 2: di?n tích xây d?ng 75m2;

B? trí công n?ng ki?n trúc:

  • T?ng 1: B? trí 1 phòng ng?, b?p, c?u thang, phòng khách, khu v? sinh.
  • T?ng 2: B? trí 2 phòng ng?, khu v? sinh, c?u thang, ban công tr??c.
  • Mái ?? bê tông ch?ng th?m.

K?t c?u:

Gi?i pháp móng b?ng 1 ph??ng bê tông c?t thép, c?t d?m, sàn bê tông c?t thép. T??ng xây quanh bao che công trình.

Thép s? d?ng thép CB300.

Thi công:

Gi?i pháp thi công ?ào h? móng theo 1 ph??ng, ?? bê tông móng riêng l?.

Công ty s? d?ng h? giàn giáo ?ng thép, ván khuôn ph? phin, khi ?? bê tông b? m?t ???c ph?ng.

V?t li?u s? d?ng cho công trình:

C?t thép: Công ty s? d?ng thép Hòa Phát.

Xi m?ng: Sông Gianh

G?ch: G?ch kontum, g?ch th? ??i Hi?p

?ng n??c: Bình Minh

Dây ?i?n: Cadivi

V?t li?u ch?ng th?m: Sikatopseal 107

Ph?i c?nh m?t ??ng nhà anh Nguyên
Ph?i c?nh m?t ??ng nhà anh Nguyên
B? trí m?t b?ng nhà anh Nguyên
B? trí m?t b?ng nhà anh Nguyên
B? trí m?t b?ng t?ng 2
B? trí m?t b?ng t?ng 2

Công trình ???c chúng tôi hoàn thi?n và bàn giao n?m 2017.

Tham kh?o ??n giá v? d?ch v? thi?t k?, thi công c?a chúng tôi t?i trang https://tintruongthanh.vn/thi-cong-xay-dung/

và trang fanpage https://www.facebook.com/xaydungtintruongthanh

Trả lời

Call