H??ng d?n v? sinh nhà ? sau xây d?ng

Aceton và kh?n khô

B?n ph?i v? sinh nhà ? sau xây d?ng thì m?i có th? d?n vào sinh s?ng. D??i ?ây là nh?ng ph?n c?n v? sinh và h??ng d?n chi ti?t cho b?n. Cùng tham kh?o nhé!

Chu?n b? d?ng c? v? sinh nhà sau xây d?ng

?? v? sinh nhà ? sau xây d?ng, b?n c?n chu?n b? nh?ng d?ng c? sau:

 • Kh?u trang và g?ng tay cao su.
 • Mi?ng b?t bi?n.
 • Cây v? sinh nhà c?a.
 • Kh?n gi?y, v?i v?n ho?c v?i s?i nh? ?? lau b?i.
 • Ch?i, xô, ch?u.
 • N??c, hóa ch?t v? sinh nhà c?a.
 • Các d?ng c? v? sinh nhà thông minh: máy hút b?i, máy chà sàn (máy lau chùi sàn nhà) ?? v? sinh sàn nhà sau xây d?ng,…

H??ng d?n v? sinh nhà ? sau xây d?ng

Sau khi ?ã chu?n b? các d?ng c? trên, b?n hãy b?t tay vào công vi?c v? sinh nhà m?i sau xây d?ng. Cách v? sinh nhà sau xây d?ng ?úng nh?t có th?, nhanh chóng làm s?ch tri?t ?? các v?t b?n ? m?i ngóc ngách trong ngôi nhà. Vì v?y, b?n ph?i n?m rõ quy trình v? sinh nhà ? sau xây d?ng ?? ??m b?o không c?n ph?i làm l?i nhi?u l?n. B?n ph?i phân chia rõ ràng và c? th?, ch?ng h?n nh? t? trên xu?ng d??i (t?ng trên cùng), tr?n nhà và v? sinh sàn nhà là b??c cu?i cùng ???c th?c hi?n giúp ??m b?o v? sinh nhà ??p, s?ch và ti?t ki?m th?i gian, công s?c nh?t.

V? sinh tr?n, t??ng nhà m?i xây

 • Tr?n nhà

B?t ??u, b?n v? sinh ? trên cùng và ph? b?i tr?n nhà, các góc, l? thông h?i, qu?t và ?èn chi?u sáng. Sau ?ó, b?n dùng ch?i ph?t tr?n hay ch?i thông th??ng ?? quét s?ch khu v?c tr?n, các góc trên cao,… có th? ch?a b?i b?n ? ??ng sau xây d?ng.

 • T??ng nhà

V? sinh nhà ? sau xây d?ng ??i v?i t??ng b? b?n, b?n có th? s? d?ng m?t s? dung d?ch (n??c lau sàn, n??c r?a chén, dung d?ch t?y r?a…) ?? lo?i b? các v?t b?n c?ng ??u trên t??ng dính ph?i trong quá trình xây d?ng. M?t gi?i pháp tuy?t v?i khác cho các ??m dính, ?ó chính là bôi m?t l??ng nh? n??c x? v?i vào mi?ng b?t bi?n, sau ?ó chà xát lên khu v?c này. ?ây là cách lau chùi t??ng nhà mang l?i hi?u qu? cao mà chi phí l?i th?p.

V? sinh khu v?c c?a s? và m?t kính

 • V? sinh nhà ? sau xây d?ng ??i v?i v?t b?n do b?i b?n hay h?i ?m thông th??ng, b?n có th? lau b?ng gi?y báo ho?c cây lau kính chuyên d?ng cùng v?i n??c x?t kính s? giúp c?a kính sáng bóng tr? l?i.
 • N?u m?t kính b? ? vàng, b?n hãy dùng gi?y khô th?m vài gi?t n??c t?y s?n móng tay (aceton) ?? lau kính.
 • ??i v?i các v?t s?n khô trên c?a s?, b?n có th? dùng kh?n m?m nhúng m?t ít gi?m tr?ng ho?c x?ng ?? lau cho ??n khi v?t s?n s?ch h?n. Ti?p ?ó, b?n lau l?i b?ng kh?n khô. Sau khi ?ã x? lý các v?t s?n và xi m?ng trên c?a s?, b?n có th? lau l?i m?t kính m?t l?n n?a b?ng ch?i cao su chuyên d?ng nhúng n??c xà phòng ?m, ??y ch?i t? trên xu?ng d??i cho ??n khi c?a s? s?ch bóng r?i lau l?i b?ng kh?n khô.
Gi?y báo có s?n trong nhà
Gi?y báo có s?n trong nhà
Cây lau kính ch?ng tr?y x??c
Cây lau kính ch?ng tr?y x??c
Aceton và kh?n khô
Aceton và kh?n khô

V? sinh ?? n?i th?t

V? sinh nhà ? sau xây d?ng khu v?c t? ?? ?? nh?m lo?i b? b?i b?n bám vào tr??c khi s? d?ng.

 • B?n dùng ch?t t?y r?a nh? ?? làm s?ch bên trong t?. N?u k? t? không ???c lót, b?n nên s? d?ng m?t l?p lót, lau s?ch b?i b?n.
 • N?u b? m?t ?? gia d?ng là g?, b?n s? d?ng ch?t t?y ho?c xà phòng. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng làm s?ch tay c?m và bên trong ng?n kéo. B?i vì ?? n?i th?t là v?t li?u g?, b?n nên lau khô sau khi v? sinh hay m? c?a t? ra ?? thoáng khí và th?t khô ráo.
Nên m? c?a t? g? ?? thoáng khí và khô ráo, tránh ?m m?c, có mùi hôi
Nên m? c?a t? g? ?? thoáng khí và khô ráo, tránh ?m m?c, có mùi hôi

Quét và v? sinh sàn nhà sau xây d?ng

V? sinh nhà ? sau xây d?ng ??i v?i v? m?t sàn khá ??n gi?n, b?n có th? dùng ch?i quét h?t b?i b?n trên sàn nhà và sau ?ó s? d?ng máy hút b?i hay máy chà sàn nhà chuyên d?ng ?? ?ánh b?t các v?t cáu b?n. K? ti?p, b?n dùng n??c lau sàn và nhúng cây lau nh?m lau nhà s?ch nh?t. Tuy nhiên, cách này ch? phù h?p v?i sàn g?ch, xi m?ng, ?á… N?u nhà b?n là sàn g? thì ch? nên dùng kh?n lau v?i dung d?ch lau sàn.

L?u ý, b?n nên lau khô hay dùng máy th?i sàn ??i v?i sàn g?ch bông ?? tránh tr?n tr??t.

Kh? mùi nhà m?i xây

Kh? mùi nhà m?i xây là ?i?u c?n thi?t b?i c?n nhà m?i xây thì các mùi t? v?t li?u xây d?ng (xi m?ng, vôi v?a, s?n…) s? r?t n?ng và ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e. Vì v?y, ch? khi b?n kh? ???c mùi nhà m?i xây thì nên d?n vào ?. Hãy tham kh?o m?t s? cách kh? mùi nhà m?i xây ??n gi?n, d? làm, giúp b?n s?m có nhà m?i ??p, không gian mát lành.

 • M? c?a, t?ng l?u thông không khí: V?i cách m? t?t c? c?a nhà giúp không khí ???c trao ??i và kéo mùi khó ch?u ra kh?i không gian c?a b?n.
Cách kh? mùi, v? sinh nhà ? sau xây d?ng này vô cùng ??n gi?n nh?ng r?t hi?u qu?
Cách kh? mùi, v? sinh nhà ? sau xây d?ng này vô cùng ??n gi?n nh?ng r?t hi?u qu?
 • V? sinh nhà c?a b?ng baking soda: B?n hãy ??t m?t chén ch?a baking soda vào góc ho?c cho vào túi treo lên s? có công d?ng hút mùi r?t t?t.
Baking soda là nguyên li?u r?t ph? bi?n
Baking soda là nguyên li?u r?t ph? bi?n
 • Cách kh? mùi nhà m?i b?ng bã cà phê: B?n ??t bã cà phê ?ã s? d?ng vào m?t cái bát c?n và ?? xung quanh nhà. Không nh?ng h?p th? mùi t?t mà cà phê còn r?t th?m.
T?n d?ng bã cà phê
T?n d?ng bã cà phê
 • Cách kh? mùi b?ng qu? d?a: B?n s? d?ng 4 trái – 5 trái và khoét h?t ru?t. K? ti?p, b?n ??t các ??a d?a này xung quanh nhà và ??t n?n ? bên trong (nh? hình minh h?a bên d??i). 
Qu? d?a khi ??t lên có mùi th?m d?u nh?, ng?t ngào và vô cùng d? ch?u
Qu? d?a khi ??t lên có mùi th?m d?u nh?, ng?t ngào và vô cùng d? ch?u

Hy v?ng bài vi?t v? cách v? sinh nhà sau khi xây d?ng trên ?ã mang ??n cho b?n nh?ng thông tin h?u ích. C?m ?n b?n ?ã ??c bài vi?t c?a chúng tôi!

Trả lời

Call