Nhà th?u: Công ty TNHH T? V?N VÀ XÂY D?NG TÍN TR??NG THÀNH

??a ch? tr? s? chính: H14/15 K266 Hoàng Di?u – Qu?n H?i Châu, TP ?à n?ng.

?i?n tho?i: 02363.658.809 – 0936 378 009 Mr Ph??ng.

Website: https://tintruongthanh.vn/.

Email: tintruongthanh.co@gmail.com

N?i và n?m thành l?p: N?m 2012 t?i S? K? ho?ch ??u t? TP ?à N?ng

T?m nhìn (Vision):

Công ty TNHH T? v?n và Xây d?ng Tín Tr??ng Thành n? l?c h?t mình, ph?n ??u ?? tr? thành m?t Công ty có uy tín và ???c tín nhi?m ? ?à N?ng ho?t ??ng trong các l?nh v?c T? v?n xây d?ng – thi công xây d?ng.

S? m?nh (Mision):

Công ty TNHH T? v?n và Xây d?ng Tín Tr??ng Thành v?i các thành viên trong Công ty không ng?ng n? l?c h?t mình trong công vi?c, th? hi?n s? ?oàn k?t m?t lòng, tuân th? các giá tr? c?t lõi b?ng vi?c thông qua các quy?t ??nh và hành ??ng c?a mình ?? minh ch?ng các giá tr? ?ó và tin t??ng r?ng ?i?u ?ó s? t?o ra nh?ng l?i ích b?n v?ng cho các c? ?ông, nhân viên và khách hàng, ??i tác mà chúng tôi ph?c v?. Góp ph?n vào s? nghi?p phát tri?n chung c?a ??t n??c, tích c?c tham gia các ho?t ??ng xã h?i và b?o v? môi tr??ng.

Giá tr? c?t lõi (Our Core Values):

Công ty TNHH T? v?n và Xây d?ng Tín Tr??ng Thành là m?t n?i ?? t?t c? các thành viên cùng tham gia cùng phát tri?n.

  • M?t môi tr??ng c?i m?, thân thi?n ?? xây d?ng m?t t?p th? ?oàn k?t, ??ng lòng và t?n tâm.
  • Khách hàng làm tr?ng tâm cho m?i ??nh h??ng, chi?n l??c phát tri?n.
  • Con ng??i  là tài s?n l?n nh?t c?a công ty.
  • Mô hình qu?n lý theo ph??ng pháp hi?n ??i ?? t?o s? linh ho?t, sáng t?o, t?c ?? và hi?u qu?.
  • V?n ?? then ch?t là ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? cung c?p cho khách hàng ph?i luôn luôn là hoàn h?o.

Trân tr?ng !