Công trình v?n phòng Hòa Quý

20220320 083134 1400x788 - Công trình v?n phòng Hòa Quý

Công trình v?n phòng Hòa Quý ???c xây d?ng t?i khu ?ô th? ven sông Hòa Quý, ??ng Nò, qu?n Ng? Hành S?n, ?à N?ng. Công trình ???c thi?t k? nh?m t?o n?i làm vi?c, kinh doanh c?a doanh nghi?p.

Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô 7 t?ng. t?ng 1, 2, 3 là khu v?n phòng làm vi?c, t?ng 4, 5, 6, 7 là c?n h? cho thuê.

Nhà th?u thi công: Công ty TNHH T? v?n và xây d?ng Tín Tr??ng Thành

Chúng tôi ??m nh?n thi công ph?n thô và nhân công hoàn thi?n.

Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô:

Ph?n ki?n trúc:

Di?n tích khu ??t xây d?ng là 250m2, 2 m?t ti?n.

T?ng 1: Khu v?n phòng làm vi?c, kho, c?u thang, khu v? sinh.

T?ng 2: Kho.

T?ng 3: Khu trainning.

T?ng 4, 5, 6, 7: Khu c?n h? cho thuê.

Ph?i c?nh m?t ti?n v?n phòng Hòa Quý
Ph?i c?nh m?t ti?n v?n phòng Hòa Quý
M?t ti?n khi hoàn thành
M?t ti?n khi hoàn thành

Ph?n k?t c?u:

K?t c?u móng c?c, ?ài c?c ??n, d?m móng BTCT 400×600.

C?t, d?m, sàn bê tông c?t thép

T??ng bao che dày 200 xây g?ch ?ng câu g?ch th?.

Giai ?o?n thi công ph?n móng
Giai ?o?n thi công ph?n móng
Công tác ép c?c bê tông ly tâm ?ng l?c tr??c cho công trình v?n phòng Hòa Quý
Công tác ép c?c bê tông ly tâm ?ng l?c tr??c cho công trình v?n phòng Hòa Quý
Ván khuôn c?t thép ph?n móng
Ván khuôn c?t thép ph?n móng
Hoàn thành công tác bê tông ?ài c?c
Hoàn thành công tác bê tông ?ài c?c
Công tác ván khuôn c?t, s?a d?ng ván khuôn ph? phin
Công tác ván khuôn c?t, s?a d?ng ván khuôn ph? phin
Công tác ván khuôn c?t d?m sàn
Công tác ván khuôn c?t d?m sàn

Ph?n MEP:

Gi?i pháp c?p ?i?n, c?p n??c cho toàn b? nhà, h? th?ng PCCC vác t??ng, báo cháy t? ??ng.

Thi công:

Ch? ??u t? quy?t ??nh ??u t? tr??c 3 t?ng + 1 tum, ti?n ?? thi công chúng tôi ?? ra 3 tháng cho ph?n thô.

H? th?ng ván khuôn s? d?ng là ván khuôn ph? phin, cây ch?ng thép.

Gi?i pháp ch?ng th?m:

Công trình ???c s? d?ng v?t li?u ch?ng th?m c?a hãng Mapei ?? ch?ng th?m cho b? n??c, h? thang máy, b?n hoa, sàn mái.

M?t s? công trình khác chúng tôi ?ã thi công https://tintruongthanh.vn/

Trang fanpage https://www.facebook.com/xaydungtintruongthanh

Trả lời

Call