Category Archives: Ch?a ???c phân lo?i

C?n h? cho thuê Hòa Quý

z4071812491635 ab55923246cc73eb66d21d629daca50c - C?n h? cho thuê Hòa Quý

C?n h? cho thuê Hòa Quý Công trình ???c xây d?ng t?i ph??ng Hòa Quý, qu?n Ng? Hành S?n, thành ph? ?à N?ng. Th?i gian thi công 4 tháng t? ph?n móng ??n công tác hoàn thi?n. Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô 5 t?ng và 1 tum. Thi?t k? v?i quy mô […]

Nhà th? t?c Nguy?n

3 1400x788 - Nhà th? t?c Nguy?n

Nhà th? t?c Nguy?n  Công trình v?i quy mô 2 t?ng l?u, di?n tích xây d?ng 800m2. Công trình ???c xây d?ng ? huy?n ??i L?c, Qu?ng Nam. Nhà th? t?c ???c thi?t k? v?i quy mô g?m: 1 nhà th? chính, nhà chòi, hàng rào c?ng ngõ, sân v??n. Nhà th? chính. T?ng 1: […]

Công trình v?n phòng Hòa Quý

20220320 083134 1400x788 - Công trình v?n phòng Hòa Quý

Công trình v?n phòng Hòa Quý ???c xây d?ng t?i khu ?ô th? ven sông Hòa Quý, ??ng Nò, qu?n Ng? Hành S?n, ?à N?ng. Công trình ???c thi?t k? nh?m t?o n?i làm vi?c, kinh doanh c?a doanh nghi?p. Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô 7 t?ng. t?ng 1, 2, 3 là […]

Call