C?n h? cho thuê Hòa Quý

z4071812491635 ab55923246cc73eb66d21d629daca50c - C?n h? cho thuê Hòa Quý

C?n h? cho thuê Hòa Quý

Công trình ???c xây d?ng t?i ph??ng Hòa Quý, qu?n Ng? Hành S?n, thành ph? ?à N?ng. Th?i gian thi công 4 tháng t? ph?n móng ??n công tác hoàn thi?n.

Công trình ???c thi?t k? v?i quy mô 5 t?ng và 1 tum. Thi?t k? v?i quy mô nh? sau:

Ki?n trúc: 

T?ng 1 và t?ng 2 b? trí khu ? c?a gia ch?.

T?ng 1: B? trí phòng khách, b?p, th?, phòng ng?, khu v? sinh chung.

T?ng 2: B? trí phòng ng?, khu sinh ho?t chung, khu gi?t ph?i.

T?ng 3, 4, 5: M?i t?ng b? trí 3 c?n h? cho thuê, m?i c?n h? thi?t k? 1 phòng ng?, b?p, khách.

T?ng tum: B? trí bu?ng máy cho thang máy, khu t?p gim, sân ngoài tr?i.

Có thang máy và 1 thang b?, t?ng 1,2 ???c b? trí 1 thang b? riêng cho gia ch?.

Ph?i c?nh thi?t k? C?n h? cho thuê Hòa Quý
Ph?i c?nh thi?t k? C?n h? cho thuê Hòa Quý
Hình ?nh hoàn thi?n C?n h? cho thuê Hòa Quý
Hình ?nh hoàn thi?n C?n h? cho thuê Hòa Quý
M?t ??ng công trình sau khi hoàn thành
M?t ??ng công trình sau khi hoàn thành

K?t c?u: 

Công trình c?n h? cho thuê Hòa Quý ???c thi?t k? v?i gi?i pháp móng c?c bê tông ly tâm, ???ng kính c?c 300, ?ài c?c ??n k?t h?p v?i gi?ng ?ài c?c.

Khung c?t, d?m, sàn bê tông c?t thép.

Gi?i pháp thi?t k? MEP:

H? th?ng c?p thoát n??c ?ng nh?a PVC, c?p n??c nóng dùng ?ng PPR. C?p ?i?n dùng dây ?i?n Cadivi.

B? trí h? th?ng thông gió cho khu v? sinh, khu b?p.

B? trí h? th?ng camera, truy?n hình, internet.

Thi công:

Công trình thi công v?i ti?n ?? 4 tháng. ??n v? chúng tôi thi công s? d?ng toàn b? ván khuôn ph? phin, h? ch?ng giáo nêm thép.

S? d?ng bê tông th??ng ph?m.

Giai ?o?n thi công ph?n c?c bê tông ly tâm và ?ào móng
Giai ?o?n thi công ph?n c?c bê tông ly tâm và ?ào móng
Hình ?nh công tác c?p pha c?t
Hình ?nh công tác c?p pha c?t
Thi công công tác ván khuôn d?m sàn
Thi công công tác ván khuôn d?m sàn
Công tác thi công l?p ??t c?t thép. M?i giai ?o?n ??u có k? thu?t giám sát c?a ??n v? thi công ki?m tra k? tr??c khi ti?n hành các công tác ti?p theo.
Công tác thi công l?p ??t c?t thép. M?i giai ?o?n ??u có k? thu?t giám sát c?a ??n v? thi công ki?m tra k? tr??c khi ti?n hành các công tác ti?p theo.

Tham kh?o thêm m?t s? n?i dung khác t?i:

Các công trình ?ã thi?t k?: https://tintruongthanh.vn/chuyen-muc/dich-vu/

Công trình ?ã th?c hi?n: https://tintruongthanh.vn/chuyen-muc/du-an-tieu-bieu/

 

Trả lời

Call