Cách tính chi phí xây d?ng nhà ? h?p lý và ti?t ki?m

H??ng d?n cách tính chi phí xây nhà

Khi có nhu c?u v? d?ch v? xây d?ng, ngoài vi?c tìm m?t công ty xây d?ng uy tín hay nh?ng v?n ?? liên quan v? b?n v? c?ng nh? v?t li?u xây d?ng. B?n nên hi?u cách tính chi phí xây d?ng nhà ? ?? có th? ki?m soát và ki?m tra chi phí công trình c?a mình. Hãy xem bài vi?t ?? hi?u h?n nhé!

Cách tính chi phí xây d?ng nhà ?

H??ng d?n cách tính chi phí xây nhà
H??ng d?n cách tính chi phí xây nhà

Cách tính chi phí xây d?ng nhà ? theo công th?c sau:

Chi phí xây d?ng = T?ng di?n tích xây d?ng × ??n giá thi?t k?

Trong ?ó:

 • Chi phí xây d?ng tính theo VN?.
 • T?ng di?n tích xây d?ng tính theo m2.
 • ??n giá thi?t k? VN?/m2.

Cách tính di?n tích xây d?ng

Di?n tích xây d?ng là gì?

Di?n tích xây d?ng (kh?i l??ng thi công) là di?n tích công ty xây d?ng s? xác ??nh ?? tính chi phí thi?t k? và chi phí thi công ngôi nhà.

Di?n tích xây d?ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n cách tính chi phí xây d?ng nhà ph?.

Công th?c tính di?n tích xây d?ng

 • Công th?c tính di?n tích xây d?ng theo t?ng ph?n
Di?n tích xây d?ng (t?ng ph?n) = Di?n tích (t?ng ph?n) × H? s? quy ??i

Trong ?ó:

 • Di?n tích xây d?ng (t?ng ph?n) tính theo m2.
 • Di?n tích (t?ng ph?n) tính theo m2.
 • H? s? quy ??i tính theo %.
 • Công th?c tính t?ng di?n tích xây d?ng sau khi ?ã quy ??i
T?ng di?n tích xây d?ng = Di?n tích móng + Di?n tích sàn + Di?n tích các ph?n còn l?i

Trong ?ó:

 • T?ng di?n tích xây d?ng tính theo m2.
 • Di?n tích móng tính theo m2.
 • Di?n tích sàn tính theo m2.
 • Di?n tích các ph?n còn l?i tính theo m2.

H? s? quy ??i

Các công th?c tính di?n tích xây d?ng ch? mang tính ch?t t??ng ??i và sai s? là 2% – 5%. ?? tính ???c chi phí xây d?ng chính xác nh?t là l?p b?ng d? toán chi ti?t cho công trình.

 • Ph?n móng
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 Móng b?ng. Tính 50% di?n tích sàn t?ng tr?t.
2 Móng ??n. Tính 20% – 30% di?n tích sàn t?ng tr?t (t?ng 1). Ch?a tính chi phí ép c?c.
Tính 30% trên n?n móng th??ng.
3 Móng bè. Tính 100% di?n tích sàn t?ng tr?t
4 Móng c?c. Tính 35% – 50%: ?ài móng trên n?n c?c bê tông c?t thép, c?c khoan nh?i. ??i v?i công trình có di?n tích sàn tr?t ? 30m2: Tính 50%.
??i v?i công trình có di?n tích sàn tr?t > 30m2:

 • Nhà cao > 4 t?ng: Tính 50%.
 • Nhà cao ? 4 t?ng: Tính 35%.
 • T?ng h?m
STT Phân lo?i (?? sâu) H? s? quy ??i Ghi chú
1 1m – 1.3m. Tính 150%. So v?i code v?a hè.
2 1.5m – 1.7m. Tính 170%. So v?i code v?a hè.
3 1.7m – 2.0m. Tính 200%. So v?i code v?a hè.
4 L?n h?n 2.0m. Tính 250%. So v?i code v?a hè.
5 L?n h?n 3.0m. Tính theo ??c thù riêng. So v?i code ??nh ram (r?c) h?m.
 • Ph?n sàn
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 T?ng tr?t. Tính 100%.
2 T?ng 2, 3… Tính 100%. Ph?n di?n tích mà bên trên có sàn ho?c mái che.
3 Tàng l?ng. Tính 100%. Ph?n di?n tích sàn.
Tính theo di?n tích ô thông t?ng. Ph?n di?n tích không có sàn.
4 Ô thông t?ng. Tính nh? sàn bình th??ng. D??i 8m2.
Tính 70%. Trên 8m2.
Tính 50%. Trên 15m2.
 • Ban công
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 Ban công th??ng. Tính 100%. Phía bên trên có mái.
2 Ban công h?. Tính 50%. Phía bên trên không có mái.
 • Mái và sân th??ng
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 Mái tôn. Tính 30% theo m?t nghiêng mái. Bao g?m toàn b? ph?n xà g? s?t h?p và tole l?p.
2 Mái bê tông c?t thép (BTCT). Tính 50% theo di?n tích c?a mái. Không lát g?ch.
Tính 60% theo di?n tích c?a mái. Có lát g?ch.
Tính 70% theo di?n tích c?a mái. Có h? lam trang trí.
3 Mái ngói. Tính 100% theo di?n tích mái nghiêng. Ph?n mái bên d??i có làm tr?n gi?.
4 Mái ngói kèo s?t. Tính 70% theo di?n tích mái nghiêng. Bên d??i không có tr?n.

Bao g?m toàn b? h? khung kèo và ngói l?p.

5 Mái BTCT dán ngói. Tính 150% – 175% theo di?n tích m?t sàn. Bao g?m h? rito và ngói l?p.
Tính 100% theo di?n tích m?t nghiêng mái.
6 Mái ngói tr?n th?ch cao Tính 125% theo di?n tích m?t nghiêng.
 • Ô thang máy
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 Ô thang máy. Tính 200%.
 • Sân
STT Phân lo?i H? s? quy ??i Ghi chú
1 Hàng rào, sân v??n. Tính 50% – 100% ho?c có th? tính riêng tùy theo m?c ?? ??u t?.
 Tính 100% D??i 20m2 có ?? c?t, ?? ?à ki?ng, xây t??ng rào, lát g?ch n?n.
 Tính 70%. D??i 40m2 có ?? c?t, ?? ?à ki?ng, xây t??ng rào, lát g?ch n?n.
 Tính 50%. Trên 40m2 có ?? c?t, ?? ?à ki?ng, xây t??ng rào, lát g?ch n?n.

Vì sao ph?i tính di?n tích xây d?ng?

 • T?ng h?m có di?n tích xây d?ng l?n h?n di?n tích.
 • Còn l?i các h?ng m?c khác có di?n tích xây d?ng nh? h?n ho?c b?ng di?n tích.
 • Trên th?c t?, s? phát sinh chi phí v?i nh?ng thi?t k? c?u k? s? xu?t hi?n khi b?n s? d?ng c?u thang ziczac hay c?u thang console.
 • H? s? di?n tích quy ??i s? khác nhau gi?a các công ty xây d?ng. T? ?ó, cách tính chi phí xây nhà gi?a các công ty s? có khác bi?t. Do ?ó, b?n nên ki?m tra và tìm hi?u k?, ??m b?o hi?u rõ t?ng h?ng m?c quy ??i c? th? ?? tính toán chi phí xây nhà chính xác h?n.

Các công vi?c ph?n thô

Ph?n móng

Các công vi?c c?a ph?n móng nh? sau:

 • Công tác ?ào ??t h? móng, c?t thép, ván khuôn, bê tông móng, d?m móng.
 • ??p ??t h? móng, ??t ??p t?n d?ng ??t ?ào móng, tr??ng h?p không ?? ??t ??p thì ??p b?ng b?t ?á ho?c cát ??p n?n.
 • Công tác xây h?m t? ho?i.
 • L?p ??t ?ng c?p thoát n??c ph?n ng?m.

Ph?n thân

Các công vi?c c?a ph?n thân bao g?m:

 • Công tác bê tông, c?t thép, ván khuôn c?t, d?m, sàn, lanh tô, c?u thang.
 • Công tác xây t??ng bao quanh, t??ng ng?n phòng theo thi?t k?.
 • Công tác xây b?c c?p c?u thang.
 • Công tác lát n?n phòng, ban công, khu v? sinh.
 • Công tác ?p t??ng khu v? sinh, ?p len chân t??ng các phòng khách, ng?, b?p, hành lang, ban công (cao 100mm – 200mm).
 • Công tác trát t??ng, c?t, trát tr?n (v? trí không thi?t k? tr?n th?ch cao).
 • Công tác ch?ng th?m sàn bê tông mái, sàn khu v? sinh.
 • Công tác l?p ??t ???ng ?ng c?p thoát n??c ph?n thân.

B?ng giá xây d?ng nhà ? t?i Tín Tr??ng Thành

D??i ?ây là b?ng giá c?a Tín Tr??ng Thành, m?i b?n tham kh?o!

B?ng giá thi?t k?
STT Phân lo?i công trình ??n giá (VN?/m2)
1 Nhà ? 70.000 – 100.000
2 Bi?t th? 100.000 – 150.000
3 Các lo?i công trình khác Liên h?: 0936 378 009
B?ng giá thi công tr?n gói
STT Phân lo?i công trình ??n giá (VN?/m2)
1 Nhà c?p 4 5.000.000 – 6.000.000
2 Bi?t th? 6.000.000 – 8.000.000
3 Các lo?i công trình khác Liên h?: 0936 378 009

??n v? thi?t k? và thi công uy tín – Tín Tr??ng Thành

?nh th?c t? t? công trình c?a Tín Tr??ng Thành
?nh th?c t? t? công trình c?a Tín Tr??ng Thành

Ph??ng châm ho?t ??ng

 • Công ty TNHH T? v?n và Xây d?ng Tín Tr??ng Thành là m?t n?i ?? t?t c? các thành viên cùng tham gia phát tri?n.
 • Môi tr??ng c?i m?, thân thi?n ?? xây d?ng m?t t?p th? ?oàn k?t, ??ng lòng và t?n tâm.
 • Khách hàng làm tr?ng tâm cho m?i ??nh h??ng và chi?n l??c phát tri?n.
 • Con ng??i là tài s?n l?n nh?t c?a công ty.
 • Mô hình qu?n lý theo ph??ng pháp hi?n ??i ?? t?o s? linh ho?t, sáng t?o, t?c ?? và hi?u qu?.

Các ??i tác c?a Tín Tr??ng Thành

 • Công ty TNHH Key Tronic Vi?t Nam.
 • Công ty C? ph?n K? thu?t s? FPT.
 • Khách s?n Sheraton.
 • Khách s?n Tokyo Grand.
 • Ngân hàng BIDV.
 • The Pearl Hoi An.

Nh?ng y?u t? giúp Tín Tr??ng Thành ???c khách hàng tin t??ng và ?ng h?

?? có th? t?n t?i và phát tri?n ??n ngày hôm nay, chúng tôi s? h?u nh?ng ?u ?i?m sau:

 • 10 n?m kinh nghi?m thi công, thi?t k?.
 • Có ??i ng? k? s?, ki?n trúc s?, công nhân lành ngh?.
 • Có thi?t b? thi công hi?n ??i.
 • Uy tín v? ch?t l??ng và minh b?ch v? giá c?.

Hy v?ng bài vi?t mà Tín Tr??ng Thành cung c?p có th? giúp b?n hi?u h?n v? cách tính giá xây d?ng nhà ph?, cách tính chi phí xây d?ng nhà c?p 4. N?u có nhu c?u thi?t k? và xây d?ng, hãy liên l?c ngay v?i chúng qua hotline: 0936 378 009 ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Trả lời

Call