Bí kíp t?i ?u chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2 ch? 500 tri?u ??ng

Chi phí xây nhà ?ng 2 t?ng bao nhiêu?

Chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2 luôn là m?i quan tâm hàng ??u c?a nh?ng ng??i ?ang lên k? ho?ch xây d?ng t? ?m. ?? giúp b?n có thêm “bí kíp” xây nhà 2 t?ng 50m2 v?i chi phí ti?t ki?m, ch? 500 tri?u ??ng, Tín Tr??ng Thành xin chia s? nh?ng thông tin sau ?ây.

Bí kíp t?i ?u chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2

Xây nhà 2 t?ng 50m2 h?t bao nhiêu ti?n? ?? ti?t ki?m chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2, b?n có th? tham kh?o m?t s? bí kíp sau ?ây.

Th? nh?t: L?a ch?n nh?ng m?u nhà 2 t?ng ??p nh?ng ??n gi?n 

V? thi?t k? ki?n trúc, b?n nên l?a ch?n m?u nhà càng ??n gi?n càng t?t. Tuy nhiên, ??n gi?n không có ngh?a là ??n ?i?u, s? sài. Thi?t k? ??n gi?n nh?ng ph?i ?? ?? t?o ?n t??ng và có tính th?m m? cao. M?t m?u nhà 2 t?ng 50m2 v?i l?i thi?t k? t?i gi?n thì chi phí ??u t? s? th?p h?n và ti?n ?? thi công c?ng có th? ??y nhanh h?n.

Chi phí xây nhà ?ng 2 t?ng bao nhiêu?
Chi phí xây nhà ?ng 2 t?ng bao nhiêu?

Th? hai: B? trí m?t b?ng công n?ng m?t cách khoa h?c và t?i ?u theo nhu c?u s? d?ng

N?u nh? gia ?ình b?n có ít thành viên thì ch? nên thi?t k? nh?ng m?u nhà 2 t?ng t? 2 ??n 3 phòng ng? ? nông thôn. Các m?u nhà ??p 2 t?ng 50m2 có th? b? trí nh? sau: T?ng 1 có th? g?m phòng khách, phòng b?p, 1 phòng ng?, 1 nhà v? sinh chung. T?ng 2 g?m có 2 phòng ng?, không gian th? cúng ho?c khu sân ph?i, khu sinh ho?t c?a gia ?ình. Nh? v?y s? giúp gi?m chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2 ?áng k?.

B? trí m?t b?ng công n?ng m?t cách khoa h?c và t?i ?u theo nhu c?u s? d?ng giúp ti?t ki?m chi phí
B? trí m?t b?ng công n?ng m?t cách khoa h?c và t?i ?u theo nhu c?u s? d?ng giúp ti?t ki?m chi phí

Th? ba: Nên l?a ch?n th?i ?i?m thi công nhà h?p lý

Th?i gian ti?n hành xây d?ng nhà 2 t?ng thu?n ti?n nh?t chính là 3 tháng cu?i n?m ho?c 3 tháng ??u n?m. Vào kho?ng th?i gian này, th?i ti?t ít m?a và hanh khô, r?t t?t cho vi?c ??y nhanh ti?n ?? thi công xây d?ng và h?n ch? ???c các kho?n chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2 phát sinh không mong mu?n.

L?a ch?n th?i ?i?m c?ng là y?u t? quan tr?ng ?? t?o nên m?t ngôi nhà ??p v?i chi phí v?a ph?i
L?a ch?n th?i ?i?m c?ng là y?u t? quan tr?ng ?? t?o nên m?t ngôi nhà ??p v?i chi phí v?a ph?i

Th? t?: Thuê ??n v? thi?t k?, thi công tr?n gói

Tr??c khi thi công m?u nhà 2 t?ng di?n tích 50m2, b?n nên có m?u thi?t k? t?ng th?, sau ?ó m?i ti?n hành thi công theo b?n v? ?? b?o ??m ?úng k?t c?u c?ng nh? thi?t k? ngo?i, n?i th?t c?a công trình. N?u nh? b?n ch?n ???c ??n v? thi công chuyên nghi?p và uy tín, h? s? giúp b?n lên ph??ng án thi?t k? và làm d? toán chính xác nh?t v? chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2. Nh? v?y, vi?c xây d?ng nhà 2 t?ng 50m2 v?i chi phí 500 tri?u ??ng là hoàn toàn kh? quan.

M?u thi?t k? ti?t ki?m chi phí xây nhà 2 t?ng 50m2

Nhà có di?n tích 50m2 v?i quy mô 2 t?ng phù h?p v?i các gia ?ình nh?. ?ây c?ng là ki?u nhà r?t ph? bi?n ? các khu v?c n?i thành hi?n nay.

Di?n tích d??i 50m2 s? t??ng ??i h?n ch? trong vi?c thi?t k?, s? d?ng màu s?c và b? trí n?i th?t. B?n có th? tham kh?o ý t??ng nh? sau:

M?t b?ng công n?ng nhà 2 t?ng 50m2

T?ng tr?t: Phòng khách, phòng b?p và phòng ?n, toilet, khu v?c gi?t ph?i.

– Phòng khách luôn ???c b? trí bên ngoài g?n v?i c?a chính. Phòng khách r?ng rãi, tho?i mái, ti?n l?i cho nh?ng cu?c h?p m?t ho?c ?n u?ng. B? trí n?i th?t g?n gàng, khoa h?c s? t?o ?i?u ki?n cho l?i ?i r?ng rãi h?n.

– C?u thang nên ???c b? trí li?n k? v?i phòng khách: C?u thang là m?t trong nh?ng v? trí quan tr?ng, vì th? vi?c thi?t k? nh? th? nào luôn ???c các ki?n trúc s? cân nh?c.

– Khu v?c phòng b?p, phòng ?n ???c b? trí phía sau: Do t?ng tr?t không b? trí phòng ng? nên b?n có th? thi?t k? b?p r?ng rãi h?n giúp cho vi?c n?u n??ng, ?n u?ng ???c tho?i mái.

– Toilet nên ???c b? trí ? phía sau cùng v?i sân gi?t ph?i.

T?ng 1: Phòng th?, 2 phòng ng?, 1 toilet.

– Phòng th? nên ???c b? trí ? v? trí bên ngoài h??ng ra m?t ti?n chính b?o ??m y?u t? phong th?y.

– Hai phòng ng? có th? s? d?ng chung m?t nhà v? sinh, c?n phòng ???c b? trí g?n gàng tùy theo yêu c?u.

B?n c?ng nên thi?t k? m?t ban công nh? ?? t?n d?ng ánh sáng thiên nhiên và giúp không khí trong nhà d? ch?u h?n.

B? trí n?i th?t nhà ph? 2 t?ng 50m2 ??p

Cách b? trí n?i th?t phòng khách

Chi phí n?i th?t nhà 2 t?ng c?ng chi?m m?t ph?n không nh? trong ngân sách xây d?ng. Không gian phòng khách sang tr?ng có th? s? d?ng màu tr?ng làm ch? ??o, giúp b?n v? thi?t k? tr? nên hoàn ch?nh h?n.

?ây là gam màu ???c nhi?u ng??i ?ng d?ng trong thi?t k? m?u nhà ? vì không nh?ng n?i r?ng di?n tích mà còn d? dàng k?t h?p v?i nh?ng màu s?c n?i th?t khác.

B? bàn gh? sofa b?c n?m cao c?p v?i nh?ng g?i ôm màu s?c hài hòa cùng m?t th?m tr?i sàn giúp cho không gian thêm trang nhã.

B?n có th? b? trí n?i th?t ??n gi?n ?? ti?t ki?m chi phí
B?n có th? b? trí n?i th?t ??n gi?n ?? ti?t ki?m chi phí

Thi?t k? n?i th?t 3 phòng ng? ??p

N?i th?t phòng ng? c?n ???c b? trí g?n gàng, màu s?c thi?t k? ??ng nh?t v?i toàn b? ngôi nhà.

Gi??ng ng? b?c n?m êm ái, n?i th?t nh? g?n, hài hòa v?i màu s?c, ánh sáng t? nhiên qua c?a s?. B?n có th? ??t thêm nh?ng ch?u cây xanh nh? ?? t?ng tính th?m m? cho c?n phòng.

B? trí n?i th?t phòng b?p ti?n nghi

Thi?t k? khu v?c n?u n??ng ti?n nghi v?i t? b?p d??i hình ch? L, phía trên ???c làm b?ng g?, b? m?t tr?n bóng nên vi?c v? sinh r?t d? dàng. ??o b?p ? gi?a có th? giúp bày bi?n th?c ?n d? dàng và ti?n l?i.

Phòng ?n li?n b?p n?i b?t khi ???c trang trí thêm nh?ng b?c tranh màu s?c mang t?i v? ??p sinh ??ng cùng v?i ?ó là h? th?ng ?èn th? tr?n r?t tinh t?.

Mong r?ng v?i nh?ng chia s? trên ?ây có th? giúp b?n có thêm bí kíp ti?t ki?m chi phí xây nhà 2 t?ng di?n tích 50m2. M?i thông tin chi ti?t vui lòng liên h? v?i Tín Tr??ng Thành ?? ???c t? v?n ngay hôm nay.

Trả lời

Call