Lĩnh vực hoạt động

Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng chủ yếu

– Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Thiết kế công trình;

– Thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Hoạt động trang trí nội thất, ngoại thất;

– Tư vấn quản lý chi phí công trình;

– Lập và thẩm tra dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư công trình;

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Quản lý thi công xây dựng công trình;

– Giám sát thi công xây lắp công trình;

– Tư vấn đấu thầu (không bao gồm tư vấn pháp luật, kiểm toán, kế toán);

– Thẩm tra dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình;

– Khảo sát xây dựng công trình;